Jak zarejestrować dziecko po porodzie? - cz.2

AKT URODZENIA DZIECKA

Formalności załatwiane są niezwłoczne w dniu zgłoszenia się rodziców do urzędu. Po dokonaniu rejestracji rodzice otrzymują 3 odpisy aktu urodzenia. Rejestracja jest wolna jest od opłaty skarbowej. Wyjątek stanowi rejestracja dziecka przez osobę upoważnioną przez rodziców.

Pamiętaj, aby imię dla dziecka nie było ośmieszające, nieprzyzwoite, w formie zdrobnienia lub uniemożliwiające odróżnienie płci dziecka – wtedy kierownik USC ma prawo odmówić rejestracji. Prawo to również przysługuje, gdy rodzic chce nadać dziecku więcej niż dwa imiona.

Rodzicom przysługuje prawo do zmiany imienia dziecka w ciągu 6 miesięcy od dnia rejestracji w USC.

Odpis skrócony aktu urodzenia: akt urodzenia

PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności)

PESEL jest stałym symbolem numerycznym, który identyfikuje osobę fizyczną. Ten 11-cyfrowy numer posiada każdy obywatel Polski. W celu otrzymania numeru PESEL dla dziecka należy zgłosić się do urzędu miasta lub gminy – wydział spraw obywatelskich lub ewidencji ludności – właściwego ze względu na miejsce zameldowania stałego matki. Należy ze sobą zabrać akt urodzenia dziecka lub książeczkę zdrowia dziecka.

Nadania numeru następuje w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia, jednak często dochodzi do tego wcześniej. Urzędnik jest zobowiązany do wyznaczenia daty, w której rodzice muszą zgłosić się po odbiór numeru.

Pamiętaj, że numer PESEL dla dziecka nadawany jest z urzędu, nie wypełnia się żadnego wniosku ani nie dokonuje żadnej opłaty skarbowej.

Podczas oczekiwania na przyznanie numeru PESEL w przypadku dziecka przed ukończeniem 3 miesiąca życia w razie konieczności podaje się numer PESEL matki ( np. na receptach).Treści zamieszczone na stronie są wyrazem prywatnych opini autora i nie mogą zastąpić porady medycznej
Copyright © 2009 dlanoworodka.pl